* คลิกที่รูป , ,       หน้าหัวข้อด้านล่าง เพื่อเปิด file
ฝ่ายคอมพิวเตอร์
   1. ขอยืมอุปกรณ์ (F-IT-002)
   2. แบบฟอร์มการแก้ไขเพิ่มเติมระบบงาน
   3. แบบฟอร์มยืมอุปกรณ์ประกอบการประชุม
   4. แบบฟอร์มพิจารณาขอซื้อคอมพิวเตอร์ (F-IT-001) Rev.6
   5. แบบฟอร์มขอใช้บริการ SoftServer
   6. แบบฟอร์มขอซื้อและติดตั้ง Software
   7. แบบฟอร์มใบประสานงานฝ่ายคอมพิวเตอร์
  8. แบบฟอร์มขอ Domain User เพื่อใช้งาน Internet/Login เครื่อง PC/Community
  9. แบบฟอร์มขอใช้บริการ E-Mail
ฝ่ายบุคคล
   1. F-HRC-100 ข้อมูลพิเศษประกอบการสมัครงาน
   2. F-HRC-102 ใบขอนักศึกษาฝึกงาน
   3. F-HRC-103 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานรับเหมา
   4. F-HRC-105 แบบการนัดหมายสัมภาษณ์งาน
   5. F-HRC-106 รายงานการสรรหา RJ PU WN RSM
   6. F-HRC-200 แบบบันทึกการสอบสวนข้อเท็จจริง
   7. F-HRC-201 หนังสือคำร้องขอรับเงินเดือนผ่านธนาคาร
   8. F-HRC-202 สัญญาจ้างพนักงานสูงอายุ (อายุเกิน 55 ปี)
   9. F-HRC-204 จดหมายสำรวจการว่าจ้างพนักงานเกษียณอายุ
   10. F-HRC-206 สัญญาว่าจ้างเหมาจัดบริการตรวจรักษาพยาบาล
   11. F-HRC-207 ประวัติย่อพนักงาน
   12. F-HRC-212 แบบฟอร์ม แผนที่บ้านพนักงาน
   13. F-HRC-213 แนะนำพนักงานใหม่
   14. F-HRC-214 ใบรายงานสภาพการว่าจ้างพนักงาน
  15. F-HRC-215 แบบแจ้งรายการเพื่อการหักลดหย่อนภาษีหัก ณ ที่จ่าย
   16. F-HRC-217 คู่มือปฏิบัติงาน
   17. F-HRC-218 หนังสือตักเตือน
   18. F-HRC-219 หนังสือบอกกล่าวเลิกจ้าง
   19. F-HRC-228 รายชื่อพนักงานปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ
   20. F-HRC-300 ใบลา
   21. F-HRC-301 ใบขอแก้ไขการบันทึกเวลาทำงาน
   22. F-HRC-302 ใบขอสลับเวลาทำงานกะ
   23. F-HRC-304 ใบบันทึกวันทำงาน
   24. F-HRC-305 ใบเซ็นชื่อปฏิบัติงานรวมหน่วย
   25. F-HRC-306 ใบบันทึกการหยุดงาน มาสาย และโทษ
   26. F-HRC-307 ใบขออนุญาติทำงานล่วงเวลา
   27. F-HRC-308 ใบขอเปลี่ยนเวลาทำงาน
   28. F-HRC-309 รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลขยัน
   29. F-HRC-401 สรุปรายงานเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงภายในประเทศ
   30. F-HRC-403 แบบติดตามผู้เจ็บป่วยกองทุนเงินทดแทน
   31. F-HRC-404 แบบติดตามการเบิกค่าประกันภัยและค่าต่อทะเบียนรถ
   32. F-HRC-405 รายงานรายชื่อพนักงานลาป่วยในปัจจุบันต่อเนื่องเกิน 30 วัน
   33. F-HRC-406 รายการเบิกค่าประกันภัยและค่าต่อทะเบียนรถ
   34. F-HRC-410 ใบรายงาน แจ้งเข้า แจ้งออก และเปลี่ยนแปลงสถานะ
   35. F-HRC-430 แบบฟอร์มแจ้งเปลี่ยนอัตราการนำส่งเงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
   36. F-HRC-501 แบบฟอร์มขอจัดอบรมภายใน
   37. F-HRC-502 ใบเตรียมความพร้อมการอบรม/สัมนา ภายนอก
   38. F-HRC-503 ใบเตรียมความพร้อมในการฝึกอบรม/สัมนา
   39. F-HRC-504 ใบควบคุมกล่องเก็บเอกสารและวัสดุ
   40. F-HRC-505 แบบฟอร์มการแจ้งความประสงค์ในการจัดเตรียมอาหาร สำหรับการประชุมและอบรมสัมมนา
   41. F-HRC-506 จดหมายแจ้งอบรม OJT
   42. F-HRC-508 แบบการเขียนโครงร่างหลักสูตร
   43. แบบฟอร์มขออนุญาตใช้รถบริษัทฯ
   44. F-HRC-203 สัญญาค้ำประกัน
   45. F-HRC-205 แบบสำรวจการว่าจ้างพนักงานเกษียณอายุ
   46. F-HRC-210 หนังสือโอนย้ายหน่วยงาน
   47. F-HR-001 แบบสำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรมหรือการฝึกอบรมทบทวน
   48. F-HR-002 แผนการอบรมทบทวน
   49. F-HR-003 แบบขออนุมัติการฝึกอบรมภายนอก
   50. F-HR-004 แบบรายงานผลการฝึกอบรม
   51. F-HR-005 แบบลงทะเบียนผู้เข้ารับการฝึกอบรมภายใน
   52. F-HR-006 แบบประเมินผลการฝึกอบรมภายใน
   53. F-HR-007 แบบติดตามการฝึกอบรมความรู้เฉพาะงาน การฝึกอบรมทบทวน
   54. F-HR-009 ผังบริหารงาน
   55. F-HR-010 แบบแจ้งข้อมูลตำแหน่งงาน
   56. F-HR-011 แบบเก็บข้อมูลตำแหน่งงาน
   57. F-HR-012 ใบขอพนักงาน
   58. F-HRC-220 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานระดับผู้บังคับบัญชา ประจำปี 2553-โรงงาน
   59. F-HRC-221 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานระดับพนักงานทั่วไป ประจำปี 2553-โรงงาน
   60. F-HRC-222 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานระดับผู้บังคับบัญชา ประจำปี 2553 (สำนักงานราชวงศ์)
   61. F-HRC-223 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานระดับปฎิบัติการ ประจำปี 2553 (สำนักงานราชวงศ์)
   62. F-HRC-224 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานระดับผู้แทนขาย ประจำปี 2553(สำนักงานราชวงศ์)
   63. F-HRC-225 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานระหว่างทดลองงาน
   64. F-HRC-228 หนังสือแจ้งวันครบเกษียณอายุ
   65. F-HRC-226 แบบคำร้องเสนอปรับค่าจ้าง
  66. หนังสือบอกกล่าวเลิกจ้าง
   67. F-HRC-227 หนังสือต่ออายุเกษียณ
   68. F-HRC-400 ใบเบิกเบี้ยเลี้ยงฯภายในประเทศ
   69. F-HRC-209 หนังสือคำร้อง
   70. F-HRC-303 ใบเซ็นชื่อปฎิบัติงานรายบุคคล
   71. F-HRC-509 แบบฟอร์มการยืมอุปกรณ์โสต
   72. F-HRC-208 ใบลาออก
ฝ่ายสำนักงาน โคราช
  1. ฟอร์มใบขออนุญาตใช้รถบริษัทฯ
   2. คำร้องขอกู้เงินเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า
   3. เบอร์โทรศัทพท์ภายใน
ส่วนธุรการ